Het probleem van gewichtstoename bij fibromyalgie

Mensen die lijden aan fibromyalgie lijden vaak aan gewichtstoename vanwege een aantal factoren die direct en indirect verband houden met de ziekte. Fibromyalgie veroorzaakt hormonale onevenwichtigheden dat het niveau van cortisol, schildklier, serotonine en insuline beïnvloeden, evenals de productie van groeihormoon. Door deze hormonale onbalans, het metabolisme vertraagt, wat vaak resulteert in gewichtstoename. Vermoeidheid geassocieerd met…

Le problème du gain de poids dans la fibromyalgie

Les personnes qui souffrent de fibromyalgie souffrent souvent de gain de poids en raison d’un certain nombre de facteurs qui sont directement et indirectement liés à la maladie. La fibromyalgie provoque des déséquilibres hormonaux qui affectent les taux de cortisol, de glande thyroïde, de sérotonine et d’insuline, ainsi que la production d’hormone de croissance. En raison…

O problema do ganho de peso na fibromialgia

Pessoas que sofrem de fibromialgia freqüentemente sofrem de ganho de peso devido a vários fatores que estão direta e indiretamente relacionados à doença. A fibromialgia causa desequilíbrios hormonais que afetam os níveis de cortisol, glândula tireóide, serotonina e insulina, bem como a produção de hormônio de crescimento. Devido a este desequilíbrio hormonal, o metabolismo diminui, o…

El problema del aumento de peso en la fibromialgia

Las personas que sufren de fibromialgia a menudo sufren de aumento de peso debido a una serie de factores que están directa e indirectamente relacionados con la enfermedad. La fibromialgia provoca desequilibrios hormonales que afectan los niveles de cortisol, la glándula tiroides, la serotonina y la insulina, así como la producción de hormona del crecimiento. Debido…

The problem of weight gain in fibromyalgia

People who suffer from fibromyalgia often suffer from weight gain because of a number of factors that are directly and indirectly related to the disease. Fibromyalgia causes hormonal imbalances that affect the levels of cortisol, thyroid gland, serotonin and insulin, as well as growth hormone production. Due to this hormonal imbalance, metabolism slows down, which often…

Fibromyalgie deze ziekte die overal pijn doet

Veel mensen lijden eraan. Ondanks bezoeken aan de dokter lijkt de algemene toestand niet te verbeteren. Patiënten voelen hetzelfde: een aandoening van chronische spierpijn die zich uitstrekt tot min of meer alle delen van het lichaam en gemanifesteerd door asthenie en blijvende vermoeidheid met ernstige slaapstoornissen. Is het fibromyalgie? Fibromyalgie, ook bekend als diffuus idiopathisch polyalgiesyndroom of SPID,…

La fibromyalgie cette maladie qui fait mal partout

Beaucoup de gens en souffrent. Malgré les visites chez le médecin, l’état général ne semble pas s’améliorer. Les patients ressentent la même chose: une condition de douleur musculaire chronique qui s’étend à plus ou moins toutes les parties du corps et se manifeste par une asthénie et une fatigue permanente accompagnée de perturbations majeures du sommeil. Est-ce la…

Fibromyalgia this disease that hurts everywhere

Many people suffer it. Despite visits to the doctor, the general condition does not seem to improve. Patients feel the same: a condition of chronic muscle pain that extends to more or less all parts of the body and manifested by asthenia and permanent fatigue with major disturbances of sleep. Is it fibromyalgia? Fibromyalgia, also known as diffuse…

Los que padecen fibromialgia solo aquellos que tienen fibromialgia los entienden

Una amiga me contó que escuchó un par de comentarios de su compañero de trabajo sobre otra pareja que se había desmayado debido a los efectos secundarios de un nuevo medicamento para tratar su fibromialgia  (hipotensión post-ortostática o aturdimiento después de levantarse demasiado rápido) . Mientras la cargaban en una camilla, sus palabras fueron:   “Nadie puede estar…

Fibromyalgie-patiënten alleen diegenen die fibromyalgie hebben, begrijpen ze

Een vriendin vertelde me dat ze een paar opmerkingen had gehoord van haar collega, over een andere partner die was flauwgevallen vanwege de bijwerkingen van een nieuw medicijn om haar fibromyalgie te behandelen (post-orthostatische hypotensie, of verbluffend na te snel opstaan) . Terwijl ze haar op een brancard droegen, waren haar woorden:   “Niemand kan zo ziek zijn”….